A templomunk felújítását 2021-2022 között a Magyar Kormány támogatta!


BGA Logo

 

SZLOVÁKIA PÜSPÖKEINEK PÁSZTORLEVELE - 2019.12.01.

E-mail Nyomtatás

Isten igéjének éve

A Szlovák Püspöki Konferencia pásztorlevele 2019. Advent első vasárnapjára

 

 

 Drága testvérek!

 

A mai vasárnap Advent és az egész egyházi, liturgikus év kezdete. A keresztény advent elsősorban az örök Isteni Igéről szól. Arról az Igéről, amely Szűz Mária méhében testté lett, születésével pedig eljött, hogy megvalósítsa üdvösségünket. Advent tehát az ő fizikai születésének ünneplése, valamint előkészület az ő második eljövetelére.

A jelen kor arról akar meggyőzni bennünket, hogy Advent a bevásárlás, a szórakoztató műsorok,
a fogyasztás és az ajándékok ideje.

Nekünk, keresztényeknek, az Advent alkalmat nyújt arra, hogy átgondoljuk, mi - jobban mondva ki - számunkra a legfontosabb az elkövetkező időszakban. Kire kell elsősorban odafigyelni, hogy helyesen éljük életünket? Hogyan kell helyesen élnünk, hogy helyt álljunk az örök Bíró előtt, érkezzen bármikor is?

Ahogy az utakon szívesen és hasznosan használjuk a navigációs rendszerek segítségét, hogy könnyen és biztonsággal célhoz érjünk, ugyanúgy oda kell figyelni a legbiztosabb Navigátorra, aki maga
a szerető és mindent tudó Isten. Ő kezdettől fogva különböző módon szólt az emberekhez, az idők teljességében azonban Fia által szólt hozzánk (v.ö. Zsid 1,1-2). Így aztán három kezdeményezés találkozik, amelyek arra biztatnak, hogy nagyobb figyelmet szenteljünk Isten igéjének.

Az első szent Jeromos halálának hatszázadik évfordulója, aki életét annak szentelte, hogy lefordítsa a Szentírást az akkori népnyelvre – latinra. Fordításával minden embernek lehetővé akarta tenni, hogy megértsék Isten igéjét. Ezért az ő fordítását Vulgátának nevezzük, ami annyit jelent: „általánosan elterjedt”.

A második kezdeményezés az Isten igéjére való fokozottabb odafigyelésre a Katolikus Bibliai Föderáció ötvenedik évfordulója. A Bibliai föderáció létrejöttét VI. Pál pápa kezdeményezte 1969-ben. Jelenleg több mint 300 rendes tagot számlál (valamint 100 csatlakozó tagot) a világ 127 országából. Szlovákia a Katolikus Biblia Művek által rendes tagja. A föderáció elnöke, a fülöp-szigeteki Luis Antonio G. Tagle bíboros azt javasolta, hogy Advent első vasárnapjától kezdve az egyes országokban az Isten igéjének évét ünnepeljék, egészen Szent Jeromos ünnepéig (2020. szeptember 30-ig). A Szlovák Püspökkari Konferencia ezt a javaslatot elfogadta.

A harmadik ok arra, hogy kiemelt figyelmet szenteljünk a Szentírásnak, Ferenc pápa „Aperuit illis” kezdetű apostoli levele – „Megnyitotta értelmüket, hogy megértsék az Írásokat” (Lk 24,25). Ebben
a levélben a Szentatya magyarázza az Isten igéjének fontosságát. Arra buzdít bennünket, hogy nagyobb érdeklődéssel legyünk iránta. Végül az évközi idő harmadik vasárnapját az „Isten igéjének vasárnapjává” nyilvánította (legközelebb jövő év január 26-án lesz).

A Szentatya az apostoli levélben hangsúlyozza, hogy az Isten igéje kezdetben szájhagyomány által terjedt, „az Egyház élő hite” által maradt fenn, csak azután jegyezték fel – amiből az ered, hogy a bibliai hit az élő szóra épül, nem könyvre. Ez oknál fogva az „Isten igéjének éve”, valamint az „Isten igéjének vasárnapja” kifejezést használjuk, nem csupán a „Szentírás éve” kifejezést. A Szentírás könyve az Isten által kinyilatkoztatott ige pótolhatatlan része, amely a Szentlélek hatására az Egyház közösségében válik Isten élő igéjévé.

Ez oknál fogva, kedves testvérek, ebben az Isten igéjének évében meghívunk benneteket, hogy gyakrabban találkozzatok Krisztus élő igéjével az Egyházban. Ezt leginkább minden egyes szentmisében tehetjük meg. Buzdítjuk a lelkiatyákat és a diakónusokat, hogy nagy gondossággal – imával, elmélkedéssel és tanulmányokkal készüljenek úgy a vasár- és ünnepnapi, mint
a hétköznapi szentbeszédekre. Az ő igehirdetésük által csendüljön fel az Isten élő igéje, és az evangélium hirdetőinek élete hatékony példa lehessen.

Benneteket, Isten népének tagjai arra kérünk, hogy készségesen és élő hittel vegyetek részt
a liturgián, és figyelemmel hallgassátok az Isten igéjét, amely úgy a Szentírás szövegeiből, mint a felszentelt egyházszolgák ajkáról csendül fel.

Mindnyájan azon legyünk, hogy hagyjuk magunkat megszólítani az igeliturgiákon Krisztus Urunk által, és hajlandók legyünk igéje által megváltoztatni gondolatvilágunkat és tetteinket. A szentmise második részében Krisztus önmagához kapcsol minket – valamint bennünket egymással is, és megerősít minket testével és vérével, amelyekben szentségi formában jelen van az átváltoztatás után.

Drága testvérek! Az Isten igéjének éve alkalmából nem teszünk javaslatot semmiféle rendkívüli aktivitásra. Csupán nyomatékosan ajánljuk azt, ami minden keresztény számára természetes kell, hogy legyen: minden vasárnap és ünnepnapon vegyünk részt a szentmisén, eközben pedig nagyobb figyelmet szenteljünk az Isten igéjének. Tegyük magunkat alkalmassá, és erre vezessük gyermekeinket is, hogy az Isten igéje megszólítson minket. Szánjuk rá magunkat arra, hogy megvalósítsuk azt életünk minden területén. Személyes, családi és társadalmi életünket építsük szilárd alapra – Jézus Krisztusra. Így ellenállunk mindenféle pusztító erőnek (v.ö. Mt 7,24-25).

Az Isten igéjének éve nagyon jó alkalom arra, hogy elmélyítsük magunkban a Szentírás iránti érdeklődést például azzal, hogy a Szentírást családunk körében vagy a személyes imánk keretén belül fogjuk olvasni, előbbre jussunk a Szentírás tartalmának megértésében, olyan szakirodalom olvasására, amelynek egyházi jóváhagyása van, valamint hogy a plébánia vagy az iskola terén működő bibliai köröket hozzunk létre. A Katolikus Bibliatársulat az Isten Igéje Vasárnapjának ünneplésére külön buzdítást készít (2020.1.26.), amit aztán minden plébániára eljuttatunk.

Az Isten igéjének évére biblikusain és filológusaink is értékes anyagot készítenek. A Szlovák Tudományos Akadémiával karöltve fordítják a Szent János Evangéliumának görög eredetijét, kibővítve
a legújabb exegetikai ismeretekkel. Ennek a dicséretreméltó cselekedetnek történelmi összefüggései
is vannak. Szent János evangéliuma volt a Szentírás első része, amely az ősök számára 1 150 évvel ezelőtt lefordított Szent Cirill és Metód. Keresztény, nemzeti és kulturális történelmünk tehát ennek az evangéliumnak első mondatával kezdődik: „Kezdetben volt az Ige…”.

Fogadjuk el és használjuk fel az Isten igéjének évét úgy, hogy Krisztus, a megtestesült Ige új kezdete lehessen egyéni, egyházi és nemzeti jövendőnknek. Nagylelkűen és örömmel éljük meg Izaiás mindig aktuális felhívását: „Gyertek, járjunk az Úr világosságában!” (v.ö. Iz 2,5).

Áldott adventi időt kívánnak püspökeitek.

 

 

Csábító

Mária Légió

ELÉRHETŐSÉGEK

Római Katolikus Egyházközség - Csáb
Petőfi utca 31
991 25 Csáb, Szlovákia

Telefon: +421 47 882148
Mobil: +421 903 174933
e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Bank számlaszám: SK27 0200 0000 0037 5680 6454

PARTNEREK